Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2014

inezol
Reposted fromshakeme shakeme viatwice twice
inezol
Reposted fromheima heima viatwice twice
5585 bb54 500
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viatwice twice
inezol
3939 ec7e 500
Reposted frombun bun viaampajewska ampajewska

June 21 2014

inezol

June 17 2014

inezol
inezol
Podoba mi się człowiek, którego oczy mówią więcej niż wargi. 
— Błękitny Zamek
inezol
inezol
3767 8dc8
Reposted fromkatsiu katsiu viaemciu emciu
inezol
0591 1c3c
Reposted fromArshiaDhwani ArshiaDhwani vialathea lathea

March 25 2014

inezol
Mówiłem do ciebie. Byliśmy.
Rzeczy miały sens.
— Ochocki
Reposted fromGdybysByl GdybysByl viaampajewska ampajewska

February 02 2013

inezol
8556 09c7 500
Reposted bybodzionka bodzionka

January 19 2013

inezol
Weszłam na zupę, bo dawno mnie nie było, wiele się zmieniło, chcę powspominać, zupo jak dobrze, że jesteś jeszcze Ty.
— Ja, B.
Reposted bydojcznaciabodzionka

December 21 2012

inezol
2371 87d1
Reposted fromkammerflimmern kammerflimmern viaiminlove iminlove
5556 b897
Reposted fromno-longer-kore no-longer-kore viaiminlove iminlove
1409 e2d2
Reposted fromamatore amatore vianikotyna nikotyna
inezol
Reposted fromlernelaufen lernelaufen viarevalie revalie
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl