Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 21 2012

inezol
2038 a586
Reposted fromstrasznik strasznik viarevalie revalie
inezol
Reposted fromolalaa olalaa viarevalie revalie
inezol
8686 8f10
Reposted fromAlohaaholA AlohaaholA viarevalie revalie
inezol
5842 21bb
Reposted frometerycznie eterycznie viarevalie revalie
inezol
inezol
inezol
7840 f888
Reposted fromkniepuder kniepuder viarevalie revalie
inezol
8350 8740
Zostanę sam. Ja sam i ciemność.
I tylko krople, deszcze, deszcze
coraz to cichsze, bezbolesne...
Reposted fromlovemeorhateme lovemeorhateme viarevalie revalie
inezol
7686 0934
Reposted fromsoultraveling soultraveling viarevalie revalie
inezol
Ktoś chce się ze mną napić herbaty ?
Reposted fromtea tea via100suns 100suns
inezol
Reposted fromiminlove iminlove
inezol
7941 9750 500

#mylover - @sickkmuse- #webstagram

Reposted fromles-levres-nues les-levres-nues
inezol
inezol
4612 398f
Reposted fromsummerfreeze summerfreeze vianikotyna nikotyna
inezol
1092 26b0
Reposted frompeluda peluda viaiminlove iminlove
inezol
Reposted fromiminlove iminlove
inezol
Reposted fromiminlove iminlove
inezol
inezol
4368 60ce
Spadanie z mostu tak wysokiego jak Golden Gate to zaledwie cztery sekundy. Tylko tyle trwa ostatnia podróż. Cztery sekundy spadania przez no-man's-land dzielący dwa światy. Cztery sekundy, w czasie których już się prawie nie żyje... choć jeszcze nie całkiem umarło. Cztery sekundy podróży w próżni. Odruch wolności czy szaleństwa? Odwagi czy słabości? Cztery sekundy, po upływie których wpada się do wody z szybkością stu dwudziestu kilometrów na godzinę. Cztery sekundy, po których następuje śmierć.
— Guillaume Musso - "Będziesz tam?"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl